- صبح زرند - http://sobhezarand.com -

هنوز پزشک خانواده روستایی در برخی مناطق تکمیل نشده است

به گزارش خبرنگار”صبح زرند“ایرج حریرچی گفت: رویکردهای وزارت بهداشت دو بخش است که indexارتقاء جایگاه پزشکان عمومی از لحاظ مهارتها وتوانایی ها وارتقا جایگاه آنان در بخش معیشتی این رویکردها هستند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه عقب افتادگی هایی که در مدل های اجرایی پزشک خانواده در روستاها وشهرهای زیر۲۰هزار نفر وجود داشت وکسری هایی را سبب شده بود تاحدودی رفع شده است.
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارت بهداشت ازبهتر شدن اوضاع پرداختها در این طرح خبرداد
حریرچی تاکید کرد: طبق بند ج ماده ۳۲ نقش محوری برای ورود افراد به نظام سلامت را پزشکان عمومی برعهده دارند.
وی بیان کرد: جایگاه طب آینده کشورما را طب عمومی وسرپایی نشان میدهد و البته نقش های دیگری در نظام سلامت نیز تعریف می شوند که باید به مرور تبیین شوند.
وی درپاسخ به سوال خبرنگار دانشگاه درخصوص وضعیت فعلی طرح پزشک خانواده در کشور گفت: اولا در خود مدل اجرای طرح ایراداتی بوده ومدلهای تبیین شده نیز متفاوت بودند.
حریرچی افزود: هنوز متاسفانه در روستاها و شهرهای زیر۲۰هزار نفرکه از سال ۸۴اجرای طرح آغاز شده طرح به شکل کامل پیاده نشده است.
معاون وزیربهداشت اظهار کرد: بسته بعدی که برای نظام سلامت ونظام ارجاع تعریف خواهد شد برای حاشیه شهرهاو به ویژه برای شهرهای زیر۲۰هزار نفر خواهد بود.
وی زمان اجرای این بسته ها را از یکی دو هفته آینده ذکر کرد وافزود: اجرای نظام پزشک خانواده شهری در مازندران وفارس ادامه دارد و شهرهای ۲۰تا ۵۰هزار نفر نیز به زودی زیربار اجرای طرح می روند.
وی زمان اجرا شدن طرح در شهرهای بزرگ را موکول به آینده دانست وتصریح کرد:طرح بعد از تامین منابع وبا طمانینه در شهرهای بزرگ آغاز خواهد شد.